تبیین مفهوم پرسپکتیو در معماری معاصر ایران

تبیین مفهوم پرسپکتیو در معماری معاصر ایران

پرسپکتیو

پرسپکتیو ابزاری تدوینی و ترسیمی نیست بلکه در برگزیده اندیشه هایی می شود که بیشتر در تعریف فضا یا نگرش آدمی نسبت به بارهای معنایی فضا دارند. این مقاله جستاری پیرامون مقایسه ادراک فضا توشط پرسپکتیو در نقاشی و معماری جهان غرب و شرق است. در بیشتر پژوهش هایی که تا به امروز در مقایسه تطبیقی میان فضای نقاشی و معماری صورت گرفته، به معیارهای ظاهری بسنده شده و پژوهشی در زمینه رابطه مفهومی میان این دو هنر به طور جدی صورت نپذیرفته است. به دلیل تغییر معنا و شکل پرسپکتیو در شرق و غرب ، دوره های زمانی متفاوتی برای این مقاله انتخاب شده است، از جمله دوران هنر نگاری، دورن رنسانس و عصر مجازی. با توجه به اهمیت فضا در معماری ایران، به قیاس پرسپکتیو در فضای خیالی مینیاتور های ایرانی و همچنین در فضای شبکه ای پرداخته ایم و با توجه به خصوصیات هر یک از آنها و نوع نگاهی که پرسپکتیو در هر دوره داشته، در نهایت به جدولی تطبیقی دست یافته ایم که می تواند راهگشای تبیین مفهوم پرسپکتیو برای معماری معاصر ایران در عصر مجازی و دنیای شبکه ای باشد.

کلمات کلیدی: پرسپکتیو، پیوند مفهومی فضای معماری و نقاشی، هنر نگاری، هنر رنسانس، هنر مجازی

ادامه مطالب در فایل PDF زیر موجود است.

برای دانلود روی کلمه پرسپکیو زیر کلیک کنید……

لینک دانلود: پرسپکتیو

گونه های مختلف پرسپکتیو

پرسپکتیو

اساس پرسپکتیو ˛ شناخت خط افق˛ میدان دید و یافتن درست نقاط گریز در صفحه است .

تذکر : توجه داشته باشیم که حجم مورد نظر پرسپگتیو از مخروط دید خارج نشود ˛ زیرا موجب تغییر شکل حجم می شود .

یکی از راه های نشان دادن حجم و عمق جسم ‚پرسپکتیو است .انواع پرسپکتیو از نظرحالت قرار گرفتن اشیا در محیط با یکدیگر تفاوت دارند . نقطه ای که جهت شعاع دید را تعیین می کند ‚” نقطه گریز ” نامید می شود .

VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100

 

اسکیس

پرسپکتیو یک نقطه ای :

در پرسپکتیو یک نقطه ای تمام اشیا با خط دید ناظر موازی هستند. از مزایای این نوع پرسپکتیو سادگی و سرعت و ترسیم آسان و اندازه گیری آن است .

در این پرسپکتیو تمام خطوط موازی به یک نقطه گریز می روند و دید از یک زاویه است . به همین دلیل کاربرد محدودی دارد .

در این پرسپکتیو ˛ اگر مسیر خطوط را دنبال کنیم در دورترین نقطه ی مسیر به یکدیگر می رسند .

 

 

اسکیس

پرسپکتیو دو نقطه ای با ایجاد فضا :

همیشه قسمتی از بنا که به زمین متصل می شود باید قوی تر و تیره تر باشد و از درختان و عناصر محیطی برای ایجاد فضای منفی استفاده می کنیم .

با انعکاس بنا بر روی زمین می توان حس باران را القا کرد .

از نظر هنرمندان عصر رنسانس باید جهان و اجزای ان را به دقت مشاهده کرد .در این دوره واقع گرایی در نقاشی و مجسمه سازی آغاز شد . نقاش فلورانسی در نیمه اول قرن پانزدهم پرسپکتیو را در نقاشی ابداع کرد .

اسکیس

اسکیس اسکیس ارشد

 

پرسپکتیو سه نقطه ای

در تمام پرسپکتیو ها نکته ی مهم به دست آوردن نقاط گریز درست در صفحه می باشد .

توجه داشته باشیم که حجم مورد نظر پرسپکتیو از مخروط دید خارج نشود˛زیرا موجب تغییر شکل حجم می گردد.

در پرسپکتیو سه نقطه ای سه دسته خط وجود دارد که هرکدام از این خطوط به نقطه گریز خود می روند . این پرسپکتیو برای نشان دادن ارتفاعات عمودی به کار می رود و جسم یا سوژه باید در مخروط دید قرار داشته باشد.

در این پرسپکتیو اغراق را به وضوح مشاهده می کنید

اسکیس ارشد معماری کنکور اسکیس اسکیس اسکیس چیست؟

پرسپکتیو دو نقطه ای دید پرنده:

در دید پرنده هرگز آسمان ترسیم نمی شود و در پشت بنا با فضای سبز ایجاد بعد می کنیم .

سقف تا حد امکان سایه نخورد چون سفیدی خود سقف ایجاد کنتراست می کند.

دراین پرسپکتیو از دید یک پرنده یا شخصی که در هواپیما نشسته به پایین نگاه می کنیم .اصلی ترین قسمت این پرسپکتیو قسمت بالای احجام است .بام ساختمان ˓سایت مجموعه و مسیر ها .

 

 

نکات راندو و اسکیس

نکات راندو و اسکیس معماری

اسکیس آرتور

نکات راندو: یک وجه بنا که در سایه است تیره تر و با کنتراست بیشتر ترسیم شده و نکته ى مهم در راندو این است که از سایه ها براى ایجاد کنتراست و درک بهتر پرسپکتیو کمک بگیریم.

 

آرتور امید آذری

نکات راندو معمارى: به کارگیرى هندسه خطوط تند و شکسته در جهت شاخص کردن فرم پروژه و نمادین کردن آن به عنوان یک نماد شهرى .

 

ارتور امید اذری

نکات اسکیس معمارى: با وجود اینکه سطح اشغال توده در زمین زیاد است، طراحى فضاهاى بام و رمپ هاى حرکتى کنار آن به گونه اى است که به مخاطب نقش یک فضاى باز زنده را ارائه می دهد. این پروژه یک فضاى عمومى است که با شهر تعامل تنگاتنگ دارد و سطوح صلب به وسیله بازشوهاى وسیع تعدیل شده است.

 

آرتور

نکات اسکیس :
۱. استفاده از دو رنگ هماهنگ سبز و صورتی .
۲.حرکت هماهنگ خطوط آسمان با نقطه گری .
۳. تداخل احجام برای رسیدن به فرم معمارانه .
۴. ایجاد هماهنگی بین زمین و آسمان ، با ایجاد انعکاس رنگ های سطوح ، روی زمین .

آرتور

نکاتی در باب اسکیس زدن :
۱. تلفیق سطوح شفاف و صلب برای طراحی نمای ساختمان
۲. استفاده هم زمان از رنگ های گرم در جداره ها

 

دوره آموزش پرسپکتیو

دوره آموزش پرسپکتیو

دوره آموزش پرسپکتیو

در این دوره به  دانشجویان آموزش نحوه ترسیم کردن خط و احجام (بناها)به صورت ایزو متریک ،پر و خالی کردن احجام ،ترسیم جزئیات معماری بازشوها،متریالها،تناسبات و انواع پرسپکتیوها یک نقطه های دو نقطه های و چند نقطه های با ویو های مختلف نسبت به خط افق دید ناظر،پرنده و مورچه  آموزش داده میشود.

یکی از اهداف اصلی این دوره در نظر گرفتن دید دانشجویان نسبت به بناها میباشد که چه دید هایی بهترین و خاص ترین پرسپکتیو معمارانه هستند و همچنین چگونه میتوان محیط پیرامون همچون پوشش گیاهان اختلاف ارتفاعها،آبنماها و خط آسمان و فیگور ها را ترسیم کرد…