کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری

آرتور

کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری

برگزارکننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی

اهداف کنفرانس:
– ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی بین اندیشمندان، محققان، صنعتگران ،دانشجویان و دست‌اندرکاران شهرسازی.
– ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با مهندسی عمران، معماری و شهرسازی.
– آشنایی با مفاهیم جدید در سازه ، طراحی و شهرسازی.
– ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران کشوری و استانی  و دانشگاهیان.
– برقراری ارتباط بیشتر بین نهادهای علمی و اجرایی در جهت تحقق محورهای کنفرانس.
– بررسی مشکلات ساخت و سازهای کشور و ارائه راهکارهای عملی.
– بررسی چالش های مرتبط
– بررسی اندیشه ها و فناوری های نو درقالب محورهای کنفرانس.
– بررسی مسئله ی انرژی و آب و ارائه ی راه حل های مناسب در جهت توسعه ی عمرانی و شهری.
– بررسی نقش مدیریت ساخت و ساز در توانمندسازی ، بهینه سازی و ارائه ی مدل های مناسب در توسعه
– ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش و فناوری های جدید به کشور.
و…

محورهای کنفرانس:

شهرسازی وتوسعه پایدار:
بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
شهرسازی نوین و توسعه پایدار
سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
ناپایداری شهر و عوامل موثر
شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
الگوهای معماری وشهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن برشهرسازی
المان های شهری و محورهای مرتبط
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
طراحی شهری ،نماهای شهری وامنیت روانی
مشارکت در امور شهری
بهسازی و نوسازی شهری
ساختمان های هوشمند وکاربرد فن‌آوری‌های نوین در ساخت و توسعه شهری
سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پایدار
بافت های تاریخی
جغرافیا، برنامه ریزی ومدیریت شهری
بهسازی آثار تاریخی
جغرافیا، تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار
علوم جغرافیایی ومدیریت شهری
نوسازی شهری
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی
بازسازی بافت تاریخی
جغرافیا وشهرسازی
برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
سایر ایده های نوین در زمینه شهرسازی وتوسعه پایدار

مدیریت، برنامه ریزی و طراحی شهری:
فرهنگ شهر نشینی
شهروند و حقوق شهروندی
ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری
تعامل در فضای شهری
روانشناسی محیطی
روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
شهر و حقوق شهروندی
طراحی وفضاهای شهری
مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
برنامه ریزی کالبدی شهری
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
مدیریت شهری
برنامه های توسعه شهری
مدیریت پروژه های شهری
مدیریت بحران
برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز
مشارکت در امور شهری
گردشگری شهری
ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
بهسازی و نوسازی شهری
نماهای شهری
تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
مدیریت استراتژیک
روش ها، فنون و متودولوژی
سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
سازماندهی پروژه
ابزارهای مدیریت
مدیریت و برنامه ریزی پایدار
بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی
الگوهای مدیریت اسلامی پایدار
اصول و مقررات پیمان
مهندسی ارزش
نظارت و ارتقای کیفیت
مدیریت کاربری و احیای بافت‌های تاریخی
مدیریت شهر الکترونیک

مهندسی سازه، زلزله و بهسازی لرزه ای:
سازه‌‌های بتنی
سازه‌‌های فولادی
مکانیک جامدات
روش‌های عددی در مهندسی سازه
مواد‏، مصالح و تکنولوژی بتن
سازه‌‌های دریایی
سازه‌های هیدرولیکی
روش‌های عددی در مهندسی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
آسیب‌پذیری و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها
دینامیک سازه
اندرکنش خاک و سازه
تحلیل خطر زلزله
طراحی لرزه‌ای شریان‌های حیاتی
کنترل سازه‌ها
ژئوتکنیک لرزه‌ای
سازه‌های خاکی
تست‌های آزمایشگاهی و صحرایی
مهندسی پی
مدل‌سازی و روش‌های عددی در مهندسی ژئوتکنیک
تونل‌سازی و مکانیک سنگ
بهسازی خاک

مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک:
ژئودزی
فتوگرامتری
سیستم اطلاعات جغرافیائی
هیدروگرافی
سنجش از دور
روش‌های عددی در مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک

مهندسی معماری و توسعه پایدار:
مصالح و فن آوری های نوین در معماری
معماری و هویت شهری
معماری پایدار
معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
روشها و فناوریهای نو در در معماری
انرژی های نو در معماری
سبک شناسی معماری
معماری خیابانی
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
گرافیک شهری
معماری ومحیط زیست
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
مفهوم شناسی معماری و شهرسازی معاصر
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
الگوهای معماری بومی
معماری منظر
بوم شناسی
زیبایی شناسی در معماری
سایر ایده های نوین در زمینه معماری وتوسعه پایدار

مهندسی ترافیک، حمل و نقل و زیرساخت های شهری:
طرح هندسی راه
روش‌های عددی در روسازی راه
مهندسی ترافیک
برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل
مواد، مصالح و تکنولوژی آسفالت
روش‌های نوین ساخت
مدیریت پروژه
مهندسی ارزش

محیط زیست شهری:
محیط زیست و انواع آلودگی ها
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها
برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
جنگلها،فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
فضای سبز و محیط زیست شهری
مسائل محیط زیست کلان شهرها
اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
مدیریت پسماند در شهرها
مدیریت حیات وحش شهری
مدیریت فضای سبز ومحیط زیست شهری
ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری
نانو و محیط زیست
روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
فناوری های نوین و محیط زیست شهری
حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
تغییر اقلیم ومحیط زیست
مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
ساختمان های سبز انرژی های پاک ومحیط زیست پایدار
گردشگری ومحیط زیست
سایر ایده های نوین در جهت حفاظت از محیط زیست
هوش مصنوعی و روش های نوین طراحی
داده پردازی در معماری
معماری تعاملی
رایانه ابزاری برای ساخت
معماری هوشمند
معماری دیجیتال
معماری پارامتریک
رایانه ابزاری برای طراحی

منظر شهری پایدار و هنرهای محیطی:
جلوه های نو در معماری منظر
چشم انداز شهر
منظر فرهنگی و بافت های تاریخی
میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده
منظر و چشم‌انداز پایدار
اکوتوریسم
آموزش و منظر شهری
شهر و زیباسازی شهر

معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی:
مبانی نظری اسلام در معماری
نمود انسان ایرانی در جلوه‌های بصری
بایدها و نبایدهای معماری اسلامی ایرانی
مبانی موجود معماری ایرانی
ابعاد پنهان معماری در اسلام
آسیب‌شناسی مبانی نظری موجود
آرمان‌شهر اسلامی
حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام
جایگاه و  تأثیر تفکر اسلامی در معماری و شهرسازی
نقش وقف، امنیت، عدالت در شهر اسلامی
مبانی زیبایی‌شناسی در شهر اسلامی
نقش اسلام و آموزه‌هایی دینی در طراحی فضاهای شهری
تجلی تفکر شیعی در تزئینات معماری و شهرسازی
تجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در شهر و فضاهای شهری

نگرش به معماری و شهرسازی عصر امروز از دیدگاه آسیب شناسانه:
آسیب شناسی حقوق و قوانین شهری و ساختمانی
تبیین نقش شهرداری­ها و شوراها در اجرایی­کردن مفاهیم معماری و شهرسازی
برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری در عصر حاضر (چالش­ها و راهکارها)
آسیب شناسی مشارکت عمومی در امور شهری و توسعه پایدار

انرژی، معماری و شهرسازی پایدار:
مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در معماری و شهرسازی
ضوابط فنی و استانداردها
نوآوری و چالش‌های پیش رو
هویت اسلامی و نقش آن در توسعه پایدار شهری
جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در شهرها
الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر
کاربرد فن­آوری­های نوین در توسعه شهرهای پایدار
محیط زیست و توسعه پایدار در شهر
مردم و پایداری اجتماعی
دستیابی به الگوهای ساخت­وساز پایدار با بکارگیری ساختمان ­­های بومی
تکنولوژی و پایداری ساختمان
کاربرد مصالح نوین
مدیریت انرژی- مدیریت حمل و نقل و توسه شهری در شهرهای ایران
مدیریت بحران و توسعه­ی شهری در شهرهای ایران

میراث طبیعی، گردشگری و توسعه پایدار:
معماری و شهرسازی و گردشگری
گردشگری با هویت ایرانی اسلامی
فرهنگ و گردشگری
رویکردهای نوین در گردشگری
تکنولوژی های نوین در گردشگری
گردشگری جهانی و جاذبه های ایران
معماری و شهرسازی تاریخی و گردشگری
معماری و شهرسازی نوین و گردشگری
گردشگری  و اقتصاد
مدیریت گردشگری
گردشگری بومی
گردشگری دینی

بافت ها و آثار تاریخی:
بهسازی و مقاوم سازی بافت­های تاریخی
بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها(
تاثیر تکنولوژی­های جدید در حفظ بافت تاریخی شهر
حفظ هویت شهری در بهسازی بافت­های فرسوده

محورهای آزاد مرتبط با موضوعات شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری
ایده های نوین در زمینه شهرسازی

تاریخ های مهم:
مهلت ارسال مقاله: ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
اعلام نتایج داوری: ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ (از طریق پنل کاربری به نویسنده مسئول مقاله)
زمان ثبت نام و واریز هزینه کنفرانس: ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۴
زمان برگزاری کنفرانس: ۶ اسفند ۱۳۹۴

دبیرخانه:
شیراز، بلوار پاسداران، روبروی خیابان شهید آقایی، جنب بانک تجارت، ساختمان میلاد، طبقه سوم، واحد ۷، دفتر مرکزی موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی      صندوق پستی/کد پستی: ۷۱۸۴۹۶۸۳۱۷
تلفکس: ۳۸۴۲۲۸۸۶-۰۷۱
ایمیل: info@icu2016.ir

سایت مرتبط:

www.icu2016.ir


 

هم‌اندیشی تخصصی اکسپو ۲۰۲۰

هم-اند-ش--تخصص--اکسپو-۲۰۲۰

هم‌اندیشی تخصصی اکسپو ۲۰۲۰ و آسیب‌شناسی پاویون ایران

هم‌اندیشی تخصصی اکسپو ۲۰۲۰ و آسیب‌شناسی پاویون ایران به همراه رونمایی از کتاب ” اکسپو، جهان در پوست معماری ” مورخ ۱۵ دی ماه در کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد.

این برنامه با حضور:
علی اعطا
علی رضا امتیاز
آرش بصیرت
مهیار حدیقی
پیروز حناچی
رضا دانشمیر
داراب دیبا
ایمان رئیسی
حسین شیخ زین‌الدین
ایرج کلانتر
حامد مظاهریان
ندا اکبری
و همچنین جمع کثیری از معماران برجسته و نهادهای دولتی برگزار می گردد.

زمان: سه‌شنبه ۱۵ دی ۹۴، ساعت ۱۴ الی ۱۸
مکان: تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از متروی شهید حقانی، خروجی کتابخانه ملی، اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی ایران
منبع: عکاسی


 

همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

آرتور معمار معاصر

پنجمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

محورهای همایش:

بخش مقالات:
– مبانی نظری و عناصر پایه معماری داخلی در محیط زندگی و فعالیت.
– فرآیند طراحی معماری داخلی و دکوراسیون.
– جایگاه تولیدات صنعتی در عناصر پایه معماری داخلی و دکوراسیون
– طراحی معماری داخلی و دکوراسیون پایدار
– طبیعت و حضور آن در طراحی فضاهای داخلی
– تعامل هنرهای تزئینی و طراحی معماری داخلی و دکوراسیون
– جایگاه تکنولوژی دیجیتال در طراحی معماری داخلی و دکوراسیون
– کنش های رفتاری متقابل انسان و محیط زندگی و تأثیر آن در معماری داخلی
– الگوهای اصیل هنر اصفهان و جایگاه آن در معماری داخلی ایران

بخش آثار:
– بهره گیری از سنن ملی و هویت ایرانی
– هنرهای تجسمی
– هنرهای تزئینی
– طرح ها و پروژه ها

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۹۴/۱۱/۲۰
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۹۴/۱۲/۱۵
آخرین مهلت ثبت نام: ۹۵/۱/۱۹
ارسال فرم مربوط به ارائه آثار: ۹۴/۱۲/۵
نتیجه داوری مرحله اول: ۹۴/۱۲/۱۵
تحویل آثار به دبیرخانه: ۹۵/۱/۱۹
زمان برگزاری همایش: ۹۵/۲/۹

دبیرخانه:
اصفهان، شیخ صدوق جنوبی، حدفاصل میدان برج و چهارراه فرایبورگ، روبروی پارک مرداویج، ساختمان ۵۷، موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان  –  کدپستی ۶۵۴۴۳-۸۱۶۸۷
تلفن: ۳۶۶۹۲۰۲۲ – ۰۳۱
ایمیل: decohamayesh@gmail.com

سایت مرتبط:

www.deconf.ir

 


 

پژوهش در علوم و تکنولوژی – استانبول

آرتور کیست

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی – استانبول

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی با هدف هم افزایی دانش و انتشار یافته های نو و بدیع در زمینه های مختلف مهندسی٬ تکنولوژی و علوم در ترکیه برگزار می گردد.

محورهای کنفرانس:
۱٫مهندسی معمـاری
۲٫مهندسی عمـران
۳٫مهندسی کامپیوتر
۴٫مهندسی بــرق
۵٫مهندسی مکانیک
۶٫مهندسی کشاورزی
۷٫مهندسی هوافضـا
۸٫مهندسی متالـوژی
۹٫مهندسی پزشکی
۱۰٫مهندسی معــدن
۱۱٫علوم زیسـتی
۱۲٫زمین شنـاسی
۱۳٫علوم آزمایشگاهی
۱۴٫داروســازی
۱۵٫ریاضیــات
۱۶٫فیزیک
۱۷٫شـیمـی
۱۸٫شیمی کاربردی
۱۹٫آمـــار
۲۰٫بیوتکنولوژی
۲۱٫روانشنــاسی
۲۲٫علوم اجتماعی
۲۳٫علـوم تربیـتی
۲۴٫باستان شناسی
۲۵٫آموزش زبـان
۲۶٫فلسفــه
۲۷٫اقتـصــاد
۲۸٫پژوهش درهنر
۲۹٫مدیریت مهاجرت بین الملل

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۸ بهمن ماه ۹۴
اعلام نتایج داوری مقالات: ۲ اسفند ماه ۹۴
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۰ اسفند ماه ۹۴

زمان برگزاری کنفرانس: ۲۴ اسفند ماه ۹۴
محل برگزاری: ترکیه، استانبول، هتل گراند جواهر

دبیرخانه:
دبیرخانه ایران: تهران- جردن- خیابان نور- پلاک ۱۳ – طبقه ۴ واحد ۸
تلفن: ۸۸۹۲۶۷۰۳-۰۲۱
ایمیل: info@2rstconf.com
سایت مرتبط: www.2rstconf.com


 

پژوهش های نوین در علوم و فناوری

آرتور امید آذری

چهارمین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

” چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری ” به صورت الکترونیکی برگزار می گردد و نیازی به حضور فیزیکی افراد نمی باشد.

محورهای همایش:

– عمران، معماری و شهرسازی
– علوم پایه
– برق و ICT
– زیست فناوری
– صنایع و معادن
– کشاورزی و دامداری
– کامپیوتروفناوری اطلاعات
– علوم انسانی و اسلامی
– فناوری های نوین مهندسی
– مکانیک، مکاترونیک و رباتیک
– و سایر موضوعات مرتبط با همایش

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۹۴/۱۱/۱۰
آخرین مهلت ثبت نام در همایش: ۹۴/۱۲/۱۰
اعلام نتایج داوری: حداکثر دو هفته پس از ارسال مقالات
تاریخ برگزاری همایش: ۹۴/۱۲/۲۵

دبیرخانه:
دبیرخانه اجرایی همایش:
کرمان- بلوار جهاد- کوچه ۵۶- جنوبی ۲- شرقی ۱- پلاک ۳
دبیرخانه علمی همایش:
کرمان- بلوار ولیعصر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان- ساختمان شماره- دفتر ارتباط با صنعت
تلفن: ۰۳۴۳۲۴۸۱۱۷۹     فکس: ۰۳۴۳۲۴۸۱۱۷۹
ایمیل: ElmMehvaran@Gmail.com
سایت مرتبط: www.emaconf.ir

هنرهای شهری و اقتصاد شهر خلاق

اسکیس

نشست تخصصی  ” هنرهای شهری و اقتصاد شهر خلاق “

سازمان زیباسازی شهر تهران و پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار می کنند:

نشست تخصصی ” هنرهای شهری و اقتصاد شهر خلاق ” از دوره دوم سلسله نشست های علمی تخصصی ” هنرهای شهری در تهران ”

سخنرانان:
دکتر محمدرضا مریدی
دکتر میثم موسایی

* حضور عموم در این نشست ها آزاد است.

گفتنی است اولین نشست دوره دوم، با عنوان ” گرایشات معاصر در هنرهای شهری تهران ” در تاریخ ۱۹ آبان ماه برگزار شد.

زمان: دوشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸
مکان: خیابان انقلاب، بین چهارراه ولیعصر (عج) و خیابان فلسطین، ابتدای خیابان شهید برادران مظفرجنوبی، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، تالار همایش های فرهنگ و هنر


آجر و داده – تجربه ی بین المللی معماری در عصر اطلاعات

آرتور, arthur, artur, ارتور

نشست ” آجر و داده –  تجربه ی بین المللی معماری در عصر اطلاعات ” – مشهد

کانون هم اندیشی معماری مشهد برگزار می کنند:
نشستی با موضوع «آجر و داده؛ تجربه ی بین المللی معماری در عصر اطلاعات»

با حضور:
آرش عادل؛ دانش آموخته ی معماری دانشگاه هاروارد،
معمار، پژوهشگر، استاد مدعو دانشگاه برکلی،
دارنده‌ی کرسی پژوهش معماری ولر (Weller) در دانشگاه ایالتی واشنگتن

در این سخنرانی، آرش عادل به بیان و ارائه‌ی مجموعه‌ای از پژوهش‌ها و پروژه‌هایی جهانی که در فرایند طراحی آن همکاری کرده است، می‌پردازد. این سخنرانی شامل معرفی علاقه‌ی او به طبیعت میان‌رشته‌ای فعالیت‌های معاصر و نقش پژوهش طراحی در ارتقای حرفه‌ای است. افزون بر این، او بیان خواهد کرد که معماری می‌تواند طیف گسترده‌تری از فرصت‌ها را با به‌کارگیری روش‌‌های ریاضی‌وار در طراحی و اجرای طرح‌های پیچیده‌ی معماری در آغوش بگیرد.
این سخنرانی برخورد و تداخل معماری/شهرسازی معاصر با فن‌آوری اطلاعات، ریاضیات و تولید دیجیتال را برجسته خواهد کرد.

– برای حضور و ثبت نام اینجا کلیک کنید.

زمان: چهارشنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۷
مکان: مشهد، پارک ملت، سالن اجنماعات مجتمع فرهنگی امام رضا (ع)


گفت و گو با شهر

طراحی شهری با آرتور

” گفت و گو با شهر” نهمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران

موسسه تهران برگزار می کند:
نهمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال ۹۴

موضوع: گفت و گو با شهر

معمار مدعو:
سارا کلانتری
رضا صیادیان

اعضای پنل گفتگو:
علیرضا تغابنی
کوروش رفیعی
علی کرمانیان

– ورود برای عموم آزاد است

زمان: پنجشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۵ الی ۱۸
مکان: خیابان شریعتی، خیابان پلیس، میدان پلیس، باغ موزه قصر


 

تغییر تاریخ های مهم چند همایش مرتبط با معماری و شهرسازی

همایش معماری و شهرسازی

تغییر تاریخ های مهم چند همایش مرتبط با معماری و شهرسازی

تاریخ های مهم همایش های زیر بدین شکل تغییر یافت:

کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر، محیط زیست

تاریخ های مهم:
تاریخ برگزاری همایش: ۱۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۴
آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات: تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴
آخرین مهلت ثبت نام با ارسال مقاله: تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴
آخرین مهلت ثبت نام برای کارگاه های آموزشی مجازی: تا ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۴
آخرین مهلت ثبت نام بدون مقاله برای دریافت گواهی: تا ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین همایش تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران

تاریخ های مهم:
مهلت ارسال مقالات: ۲۰ بهمن ماه ۹۴
اعلام نتایج داوری: ۲۵ بهمن ماه ۹۴
مهلت واریز هزینه ها: ۱ اسفند ماه ۹۴
زمان برگزاری همایش: ۲۰ و ۲۱ اسفند ماه ۹۴

سومین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران

تاریخ های مهم:
تاریخ برگزاری کنگره: تیر ماه ۹۵
مهلت ارسال مقالات: ۱۵ تیر ماه

کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

تاریخ های مهم:
آغاز دریافت چکیده: ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۴
آغاز دریافت چکیده و اصل مقالات: ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۴
آخرین مهلت ثبت نام:
دوره اول: ۲۰ آذرماه ۱۳۹۴
دوره دوم: ۲۰ دی ماه ۱۳۹۴
دوره سوم: ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۴
آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات: ۱ بهمن ماه ۱۳۹۴
شروع برگزاری کنفرانس: اسفند ماه ۱۳۹۴

همایش بین المللی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار

تاریخ های مهم: (فراخوان دوم)
آخرین مهلت ارسال متن چکیده و اصل مقالات:
اعلام فهرسیت مقالات پذیرفته شده: یک هفته پس از ارسال مقاله
آخرین مهلت ثبت نام با مقاله در کنفرانس: ۵ بهمن ۱۳۹۴
آخرین مهلت ثبت نام بدون مقاله در کنفرانس: ۱ تا ۵ بهمن ۱۳۹۴
زمان برگزاری: ۱۵ بهمن ۱۳۹۴

دومین سمینار طراحی شهری پایدار با رویکرد حفاظت و ساماندهی بافت های تاریخی

تاریخ های مهم:
مهلت ثبت نام: ۲۵ دی ماه ۱۳۹۴
تاریخ شروع: ۶ بهمن ماه ۱۳۹۴
تاریخ خاتمه: ۸ بهمن ماه ۱۳۹۴

همایش ملی کنترل سازه ای و سازه های هوشمند

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۴
اعلام نتایج داوری مقالات: ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۴
مهلت ثبت‌­نام (۱۵% تخفیف تا ۱۵ بهمن): ۳۰ فروردین ۱۳۹۵
تاریخ برگزاری کنفرانس: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

دیسیپلین منظر

دیسیپلین منظر

” دیسیپلین منظر” اولین نشست از سلسله نشست های واکاوی منظر

انجمن علمی سرو زرین برگزار می کند:
سلسله نشست های واکاوی منظر، دیسیپلین آینده

نشست اول:
انجمن علمی معماری منظر دانشگاه تهران با حمایت انجمن علمی معماری منظر ایران برگزار می کند:

موضوع: دیسیپلین منظر

سخنرانان:
مهندس مهدی شیبانی
دکتر سید امیر منصوری

مهلت ثبت نام: ۲ الی ۹ دی ماه ۹۴

* جهت ثبت نام، مشخصات (نام، دانشگاه، سال ورود، شماره دانشجویی، شماره همراه، ایمیل) خود را به شماره ۰۹۲۱۶۱۹۷۲۸ پیامک و یا تلگرام کنید.

زمان: شنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۴، ساعت ۹ الی ۱۲
مکان: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

تقویم سلسله نشست های واکاوی منظر، دیسیپلین آینده :

• نشست اول: دانشگاه تهران – دی ۹۴
نشست دوم: دانشگاه شهید بهشتی – بهمن ۹۴
نشست سوم: دانشگاه تربیت مدرس – اسفند ۹۴
نشست چهارم: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – فروردین ۹۵
نشست پنجم: دانشگاه علم و صنعت – اردیبهشت ۹۵
نشست ششم: دانشگاه شهید بهشتی – اردیبهشت ۹۵
نشست هفتم: دانشگاه تهران – خرداد ۹۵