آثار هنرجویان

آثار هنرجویان مدرسه اسکیس ایران که طی آموزش دوره های اسکیس و پرسپکتیو و راندو، تکنیک های ترسیم معمارانه را فراگرفته و ارتقا یافته اند

۰۳شهریور ۱۳۹۳

شادی لطفی شادی لطفی / کلاس پرسپکتیو / انتخاب طراح از کتاب معمارانه آرتور جلد ۴ استفاده از خطوط قوی و اسکیسی می تواند خود به ارائه بهتر حجم معماری کمک کند. ترسیم سایه با استفاده از هاشور با قلم خودنویس به گویایی ارائه منجر شده است. ترکیب پلان و سایت پلان از نقاط قوت […]