تابستان 93

آثار هنرجویان مدرسه اسکیس ایران که طی آموزش دوره های اسکیس و پرسپکتیو و راندو، تکنیک های ترسیم معمارانه را فراگرفته و ارتقا یافته اند

۲۴شهریور ۱۳۹۳

sketch٬ آموزش ۳Dmax٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ زهرا راحمی- اسکیس وراندو ٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ .استفاده ازراپید سفید باخطوط چرخان برای راندوی آب و نشان دادن جریان در […]

۲۴شهریور ۱۳۹۳

نهال جباری-کتاب معمارانه آرتور-اسکیس و راندو برای گرافیکی شدن کار برای راندوی نمای ساختمان از خطوط عمودی استفاده شده است. .برای تاکید بر بنا در آسمان از رنگ طوسی استفاده شده است. نهال جباری-کتاب معمارانه آرتور .از دو طیف رنگی طوسی وزرد در راندوی بنا استفاده شده که این تضاد باعث جذابیت راندو شده است. […]

۲۴شهریور ۱۳۹۳

  فاطمه کاظمی-کتاب معمارانه آرتور-اسکیس وراندو ایجاد سایه برای نشان دادن جهت نور خورشید در بنا. .از فیگور برای نشان دادن تناسب در بنا استفاده شده است. در راندو از خطوط مورب و چرخان برای نشان دادن متریال در بنا استفاده شده است. در راندوی کف و پس زمینه هماهنگی وجود دارد. راندوی پس زمینه […]

۲۴شهریور ۱۳۹۳

نیلوفر نیک جو-کتاب معمارانه آرتور .از فیگور برای نشان دادن تناسب بنا استفاده شده است. .از رنگ های متضاد سرد و گرم در راندو استفاده شده است. .در آسمان از راندوی نامنظم و مورب استفاده شده است. .از راپید سفید برای دور درختان برای مرزبندی مناظر و بنا استفاده شده است. .از رنگ های خنثی […]

۱۵شهریور ۱۳۹۳

  بهارجعفری نژاد-راندو _معمارانه آرتور .بازتاب بنا در راندوی محیط نشان داده شده است. .از راندو با رنگ های سرد و خنثی استفاده شده که با هم هماهنگی دارد. .خطوط متفاوت در راندوی کار باعث گرافیکی شدن کار شده است. .از سایه برای نشان دادن جهت تابش خورشید استفاده شده است. .در راندو از فیگور […]

۱۵شهریور ۱۳۹۳

سارا صمدی – اسکیس و راندو معمارانه آرتور .از خطوط افقی در بنا استفاده شده است که حس تعادل را منتقل میکند. .راندوی آسمان با خطوط نامنظم صورت گرفته است. .استفاده از رنگ های شاخص در راندوی اطراف بنا باعث تاکید بیشتر بر آن شده است. .استفاده از خطوط نامنظم و نقطه در کار باعث […]

۱۳شهریور ۱۳۹۳

ندا آقارضایی، اسکیس و راندو  _از کتاب معمارانه آرتور .شاخص کردن صفحات عمودی بیرونی بنا با راندوی متفاوت از خود بنا. .از فیگور در راندو برای نشان دادن حس فضا استفاده شده است. .راندوی آسمان و کف با هم همخوانی دارد واز خطوط منظم با تکنیک تاچ استفاده شده، که برای گرافیکی شدن کار و […]

۱۳شهریور ۱۳۹۳

مریم صدیق،کلاس راندو و پرسپکتیو  از کتاب معمارانه آرتور .راندوی آسمان با خطوط موازی و منظم صورت گرفته است. .استفاده از فیگور برای نشان دادن حس فضا و تناسب با محیط اطراف بنا در راندوی مذکور. .استفاده از خطوط چرخشی و نقطه برای گرافیکی شدن کار ،در پرانتز حجم. .از خطوط روی بنا برای نشان […]

۰۸شهریور ۱۳۹۳

  نغمه آربونی- کلاس اسکیس وراندو نغمه آربونی/پرسپکتیو/کتاب معمارانه آرتور .در راندو از طیف رنگی طوسی قهوه ای استفاده شده است. از خطوط عمودی و مورب برای گرافیکی شدن کار استفاده شده است. .داشتن چندین نوع ضخامت خطی برای نشان دادن طیف بندی خطوط.       نغمه آربونی_کلاس راندو و اسکیس_از کتاب معمارانه آرتور […]

۰۵شهریور ۱۳۹۳
راندو

اعظم حسنی sketch٬ آموزشsketch٬ آموزش ۳Dmax٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو ۳Dmax٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو اعظم حسنی/دانشگاه دماوند/از کتاب معمارانه آرتور/راندو با ماژیک استفاده از راندو با رنگ های طوسی و […]