مواجه شدن با حل موضوع آزمون اسکیس ارشد و دکتری

از مهمترین مسائل در زمان حل موضوع, شناخت مسئله است که در زیر به شناخت روش های طراحی در راستای شناخت مسئله می پردازیم:

از فاکتورهای مطرح در این زمینه:

۱-      یافتن اطلاعات کافی به منظور رسیدن به ادراک موضوع

۲-      طبقه بندی یافته ها در راستای حل موضوع

۳-      تحلیل کل مساله, شناخت زیرمقوله ها و زیرشاخه های مشابه

۴-      تمرکز بر عناصر مساله طراحی

۵-      تعریف نمودار زمانبندی

۶-      شروع اسکیس با توجه به داده ها و گردآوری ها

۷-      تمرکز اعصاب و اعتماد به نفس برای ترسیم و طراحی مدارک مورد نظر

پاسخ به موضوع مطرح در آزمون عملی اسکیس در مقطع ارشد و دکتری, به گونه ای متفاوت در رویارویی با مسائلی چون حل روابط فضایی و عملکردی, مصرف انرژی, انعطاف پذیری و … می تواند به طراحی بدیع منجر شود که بدیهی است به کسب نمره بیشتر منتهی خواهد شد.

همواره باید مدنظر داشت که بدون شناخت کافی یک مساله, حل کردن آن غیرممکن است. مهمترین عامل در درک صورت مساله, شناخت لغات کلیدی مسئله می باشد. بدین سان اهداف مشخص می گردد و همچنین خواسته ها نمایان شده و راه برای ایده چردازی های مناسب هموار می گردد.

از مهمترین مسائل در زمان حل موضوع, شناخت مسئله است که در زیر به شناخت روش های طراحی در راستای شناخت مسئله می پردازیم:

از فاکتورهای مطرح در این زمینه:

۱-      یافتن اطلاعات کافی به منظور رسیدن به ادراک موضوع

۲-      طبقه بندی یافته ها در راستای حل موضوع

۳-      تحلیل کل مساله, شناخت زیرمقوله ها و زیرشاخه های مشابه

۴-      تمرکز بر عناصر مساله طراحی

۵-      تعریف نمودار زمانبندی

۶-      شروع اسکیس با توجه به داده ها و گردآوری ها

۷-      تمرکز اعصاب و اعتماد به نفس برای ترسیم و طراحی مدارک مورد نظر

پاسخ به موضوع مطرح در آزمون عملی اسکیس در مقطع ارشد و دکتری, به گونه ای متفاوت در رویارویی با مسائلی چون حل روابط فضایی و عملکردی, مصرف انرژی, انعطاف پذیری و … می تواند به طراحی بدیع منجر شود که بدیهی است به کسب نمره بیشتر منتهی خواهد شد.

همواره باید مدنظر داشت که بدون شناخت کافی یک مساله, حل کردن آن غیرممکن است. مهمترین عامل در درک صورت مساله, شناخت لغات کلیدی مسئله می باشد. بدین سان اهداف مشخص می گردد و همچنین خواسته ها نمایان شده و راه برای ایده چردازی های مناسب هموار می گردد.

آزمون ارشد و دکتری

آزمون ارشد و دکتری