آموزش اسکیس و راندو-ساختمان یک اسکیس

ریچارد داونر در کتاب ساختمانها را تصویر کنید، موثرترین روش اسکیس زدن را  اینگونه بیان می کند:

  • اولین و مهمترین شرط کشیدن ساختمانها این است که بفهمیم چیزی را که قصد داریم از آن اسکیس بزنیم باید به عنوان یک سوژه برای ما جالب باشد.

حال سه مرحله را برای اسکیس بیان می کنیم:

  • خطوط اصلی
  • سایه روشن
  • جزییات

مرحله خطوط اصلی از همه مراحل مهمتر است. اگر بخش هایی در جای مناسب و با تناسبات صحیح نشان داده نشود دیگر تفاوتی ندارد که که ار آن به بعد چه چیزی ترسیم شود: چنین اسکیسی همیشه غلط به نظر می رسد. بنابراین عجله نکنید به موضوع با دقت نگاه کنید، وبه طور مداوم اسکیس خود را با آن چیزی که می بینید مقایسه کنید: بعد از آن سایه روشن ها را اضافه کنید. سایه روشن ها، عوامل تعیین کننده فضا یعنی نور، سایه، رنگ است. دوباره با دقت به سوژه نگاه کنید ببینید روشنترین قسمت ها و تاریکترین آنها در کجا قرار دارند و همان ها را در اسکیس پیاده کنید. با این کار اسکیس واقعی تر می شود.در مرحله آخر جزییات اضافه می شوند.در این موقع که مراحل را به درستی انجام دادید، همه چیز در سر جای خود قرار گرفته است.این کار می تواند به قوی شدن دست و ذهن شما بسیار کمک کند. پس تخته شاسی و کاغذ و مداد را بردارید و یک سوژه از پیرامون خود انتخاب کنید و اسکیس را به سادگی آغاز کنید.