کتاب معمارانه آرتور جلد 1

 

معمارانه آرتور ۱  مرجع کامل اسکیس و راندو در معماری

هدف از تالیف مجموعه چهار جلدی”کتاب معمارانه آرتور”،راهگشایی هدفمند در راستای آموزش طراحی است، از دروس پایه (بیان معماری ، درک معمارانه از محیط،طراحی مقدماتی و…)تادروس تخصصی(طراحی حرفه ای ).مسلم است که اگر نظم واحدی در این روند آموزشی،وتدریس موضوعات به دانشجویان وجود نداشته باشد،هنرجو به ناچار در مسیری نادرست قرار می گیرد و سوالات بسیاری در زمینه طراحی و ارائه ی صحیح،برایش مطرح می شود. لذا برآن شدم که با یک فرآیند آموزشی منظم ،از        مبانی ترین مباحث طراحی (نحوه ی کشیدن خط و….)واز ساده ترین تمرین های دستی ،شروع کرده و به طراحی حرفه ای موضوعات معماری همراه با شیوه ی ارائه، برسم.هر چند که رواج رایانه و نرم افزارهای متفاوت معماری توجه برخی از دانشجویان رابه تمرین اسکیس و طراحی بادست،کاهش داده،اما هنرمعماری همیشه هنر طراحی با دست عجین بوده است،وهرگز نمی توان رایانه را جایگزین آن کرد،چراکه احساس و روحیه ی یک معمارموفق توسط ذهن ،دست و قلم اوست که بر روی کاغذ نقش می بندد و این مقوله از دیرباز هم در پروسه ی آموزش فن طراحی معمارانه دردانشگاه های معتبر دنیا،مورد توجه وحائز اهمیت بوده است.تا آنجا که در مدرسه ی بوزار فرانسه گزینش دانشجویان فقط از طریق ارزیابی اسکیس هایشان انجام می گرفته است و همین روند آموزشی رانیز بزرگان معماری ایران همچون استاد سیحون وارد دستگاه آموزشی دانشگاه تهران کردند،واین شیوه،تا حال نیز ادامه داشته وبه قوت خود باقی است.