مراحل گام به گام کروکی

اولین گام که باید انجام شود انتخاب نمایی است که قرار است از آن کروکی ترسیم شود. به عنوان مثال, ترسیم یک کروکی از یک بنای یادبود.

گام اول : یک کادر ذهنی برای خود ایجاد کنید و آن را با کادر ترسیم شده در کاغذ خود انطباق دهید.

گام دوم: با معلوم کردن خط افق بر مبنای فیگور یا درخت یا هر عنصر محیطی دیگر, ترکیب بندی مورد نظر را بر کاغذ ایجاد کنید.

گام سوم: ترسیم کلی عناصر موجود در کادر همانند بدنه اصلی بنای یادبود و جانمایی آن در کادر و  مشخص کردن محیط پیرامون آن.

گام چهارم: پرداختن به جزئیات موجود در بنا همانند کاشی کاری ها, شکل قوس و عناصر محیطی مثل درختان, محوطه سازی.

گام پنجم: که بنا بر سبک کار هر شخص, کار ارائه می گردد که بعضی ها با آب مرکب, روان نویس, خودنویس, مداد, و … کار خود را می بندند.

  • نکته: در ارائه نهایی ایجاد سایه روشن ها, به فهم کروکی کمک بسزایی می کند. 
مراحل ترسیم کروکی

مراحل ترسیم کروکی

 

مراحل ترسیم کروکی

مراحل ترسیم کروکی

sketch٬ آموزش ۳Dmax٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر

استاد آرتور امید آذری همواره در این صدد بودند تا به آموزش گام به گام کروکی در معماری بپردازند.به گفته ایشان ترسیم کروکی باعث بدست آمدن مهارت در ترسیم پرسپکتیوها و تناسبات صحیح و افزایش مهارت نگاه کردن برای هماهنگی چشم ودست می شود.در ادامه به چند نمونه از کروکی های استاد آرتور امید آذری اشاره خواهد شد.