معماری دیجیتال

معماری دیجیتال را معماری و خلق فضا با استفاده از تکنولوژی و امکانات پیچیده گرافیکی در رایانه می دانند. این امکان برای معماران فراهم می شود که، برای محیط های پیچیده با استفاده از گرافیک رایانه ایی، ماهیت بصری ایجاد کنند، تا امکان بیشتری برای تصور فضا فراهم شود. معماری دیجیتال ابزاری در دست معمار است و همین نکته تفائت اصلی آن با معماری متا است.زیرا معماری متا با کاربرد رایانه قصد دارد معماری را از دست معمار برهاند، اما معماری دیجیتال دست معمار را برای بیان نظرات خویش در خلق فضا باز می دارد.

 فضای سایبر

فضای سایبر در سال ۱۹۸۴توسط (ویلیام گیبسون) در رمان علمی-تخیلی نورومانسر متولد شد.وی در اینرمان فضای سایبر را به عنوان توهم مبنی بر رضایت طرفین معرفی میکند که روزانه توسط میلیاردها نفر تجربه میشود.در رمان گیبسون این فضا از طریق واقعیت مجازی موجود در بازی های ویدئویی ایجاد شده و کاربر، این فضای خیالی را به عنوان فضای واقعی باور کرده است. گیبسون فضای الکترونیکی خیالی را با امکان وارد شدن به آن سازماندهی کرد تا آنجا که نهایتاًاین واژه به جهانی اطلاق گردید که تحت پوشش تکنولوژی شکل گرفته و سرانجام در دهه آخر قرن بیستم به عنوان شبکه بهم پیوسته ای از اطلاعات و ارتباطات که انسان و ماشین را به هم پیوند میدهد، موجودیت خویش را تثبیت کند. مکانی با ویژگی ایجاد ارتباط از طریق اطلاعات، ارتباطی زنده و پویا، میان انسان و ماشین که نتیجه آن فضایی سه بعدی و دینامیک با واکنش پذیری نسبت به کنش های کاربر شده است.

عصر الکترونیک

اواخر قرن ۲۰ و اوایل قرن ۲۱

گسترش کامپیوتر و ابداع اینترنت و گذار از واقعیت به مجاز

(درهم فشردگی زمان و مکان)

تعریف تازه از انسان

عصر کشاورزی

۸۰۰۰ ق.م تا ۱۷۵۰-۱۶۵۰ م

تلاش برای تامین معاش و بقا

عصر صنعت

قرن ۱۸ م

تلاش برای سلطه بر طبیعت و مقهور ساختن آن

ویژگیهای معماری مجازی

خیالی بودن : از طرفی باید متفاوت با جهان فیزیکی داشته باشد تا گستره خیال کاربر را حیات  بخشد و از طرفی دیگر باید شباهت هایی با محیط فیزیکی داشته باشد تا کاربر را درشناخت و جهت یابی یاری رساند.

بعد زمانی : در فضای مجازی بعد زمانی جایگزین بعد فضایی می شود.

غنای فرمی و مفهومی و به جریان در آوردن پروسه طراحی

گرگ لین با معماری ایستا و متعارف بیان کننده حالت و شکل مشخص و بهینه

طراح: با ارائه فرم متعالی و قابل محاسبه اش در نهایت پیچیدگی به یک کالبد مشخص و متعین معماری منجرمی شود.

گرگ لین: یکی از مسیرهای طراحی، ساختن تاریخ برای فرم است، تا کاربرانش درک از بناها را از طریق فرم و عملکردش پیدا کنند

(فرم باید شامل: روند تغییر- تاریخچه بنا- سناریوی در حال شکل گرفتن می باشد)