فصلنامه علمی پژوهشی نقش جهان، بهار ۱۳۹۴

فصلنامه علمی پژوهشی نقش جهان
دوره ۵، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴

نشریۀ نقش جهان – مطالعات نظری و فناوری‌های نوین معماری و شهرسازی، فصلنامۀ علمی – پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس در رشتۀ معماری و شهرسازی می‌باشد که اقدام به انتشار مقالات علمی و پژوهشی می‌نماید. زبان رسمی مجله فارسی به همراه خلاصه انگلیسی است.

آنچه در این شماره می خوانید:

– نقش ترافیک بر زندگی اجتماع ی در فضای باز مجموع ه های مسکونی مطالعه موردی دو مجموعه مسکونی در شهر قزوین/ مجتبی انصاری؛ پیمان پیله چی ها؛ احسان حیدری زاده

– عناصر کالبدی کارکردی شکل دهنده به هویت بافت های تاریخی شهر ایرانی اسلامی/ عبدالهادی دانشپور؛ الهام شیری

– رابطه انسان و طبیعت در باغ ایرانی از منظر معماری اسلامی/ جمال الدین مهدی نژاد؛ اسماعیل ضرغامی؛ سیده اشرف سادات

– نقش باد در سلامت انسان در طب اسلامی و تأثیر آن در مکا ن یابی و ساختار شهر های سنتی ایران/ مهدی حمزه نژاد؛ مریم ربانی؛ طاهره ترابی

– بررسی اصول و قواعد حاکم بر ساختار شهری شهرهای اسلام ی به منظور دست یافتن و آفرینش آرمان شهر ایرانی اسلامی/ الهه سادات کیائی؛ مهدی باباعباسی

– تبیین چارچوب مفهومی عدالت فضایی در برنامه ریزی شهری با محوریت مفهوم عدالت در مکتب اسلام/ هاشم داداش پور؛ بهرام علیزاده؛ فرامرز رستمی

– مقایسه تطبیقی دیدگاه اسلامی و دیگر مکاتب فکری در نسبت میان انسان و تکنولوژی و کارکرد آن در جامعه و محیط کالبدی/ کریم مردمی؛ امیر احسنی
دریافت مقالات
منبع خبر: www.MemarNews.com

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,