عبدالعزیزفرمانفرمائیان

تحصیل کرده مدرسه هنرهای زیبای پاریس (بوزار)، در رشته معماری ، در سال ۱۲۹۹در شهرشیراز به دنیا امد.

اودر ایران،مدت ساخت زمانی به همکاری با دولت پرداخت و ضمن بهره مندی از نیروهای متخصص خارجی به بهینه سازی ساخت وساز در ایران پرداخت. ازجمله می توان به ساخت رآکتور اتمی دانشگاه تهران و طراح استادیوم یکصدهزارنفری را به اجرادر آورد. ایده ی طرح استادیوم آزادی، براساس مفاهیم والگوی استادیوم دانشگاه مکزیکوسیتی بناشده است.

آن چیزی که در طرح استادیوم دانشگاه مکزیکوسیتی نظرفرمانفرمائیان را به خود جلب کرده بود،قرارگیری سازه ی آن دربسترفشرده ی خاک است.

مسجد دانشگاه تهران،پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی مونرئال به سال ۱۹۶۷میلادی معادل ۱۳۴۲وموزه ی فرش به سال ۱۳۵۶ را می توان جزء کارهای تاریخ گرای عبدالعزیزفرمانفرمائیان قراردارد.

عبدالعزیزفرمانفرمائیان همواره در پی آشتی دادن معماری مدرن با مفاهیم ایرانی است.

ازمهمترین کارهای فرمانفرمائیان بین سال های ۱۳۳۳و۱۳۵۷به مواردی می توان اشاره کرد:

 • مسجد دانشگاه تهران
 • دانشکده کشاورزی در کرج
 • ساختمان های دانشگاه تهران درامیرآباد
 • آزمایشگاه برق دانشکده فنی
 • خوابگاه و نهارخوری امیرآباد
 • مرکزمطالعات مدیریت هاروارد با همکاری نادراردلان
 • ساختمان اداره ی مرکزی شرکت ملی نفت
 • ساختمان بانک اعتباری تهران
 • ساختمان پست تهران و اصفهان
 • ساختمان وزارت کشاورزی تهران
 • برج های شهستان پهلوی (بنیاد مستضعفان فعلی)
  ورزشگاه آزادی

  ورزشگاه آزادی