محسن فروغی

محسن فروغی،دومین فرزند ذکورمحمدعلی معروف به ذکاءالملک،به سال ۱۲۸۶خورشیدی در تهران متولدشد.وی برای تحصیل به فرانسه رهسپارشدو در سال ۱۳۱۳در رشته معماری ازمدرسه عالی بوزارفرانسه فارغ التحصیل شد.وی بعدازبازگشت به ایران،در ابتدا دردانشسرای عالی و بعددر دانشکده فنی به تدریس تاریخ هنرو تاریخ معماری پرداخت.وی درسال ۱۳۱۹خورشیدی با همکاری آندره گدار،دانشکده معماری و هنرهای زیبای دانشگاه تهران را تاسیس نمود.

ازمهمترین کارهای معماری او می توان به موار زیراشاره کرد:

  •  دانشکده حقوق دانشگاه تهران با همکاری ماکسیم سیرو
  • وزارت دارایی
  • آرامگاه رضاشاه با همکاری علی اکبرصادق ویکتمبادظفربختیار
  • آرامگاه سعدی با همکاری علی اکبرصادق
  • آرامگاه باباطاهردر همدان
  • شعبه ی مرکزی بانک کشاورزی در تهران
  • بانک ملی در تهران

محسن فروغی معمار مدرنیستی بودکه به تاریخ و پیشینه ی فرهنگی ایران عشق می ورزید.اوبرداشت فرمال وظاهری ازتاریخ را سطحی نگری همکاران جوان خود می دانست.آنچه برای فروغی مهم بود،درنظرگرفتن شرایط اقلیمی و مصالح بناست.اوعمده ی اختلاف سبک های معماری را در تغییرمصالح ونوع برخورد معمار با آن می داند. فروغی شرایط اقلیمی ایران را یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در طراحی معماری می داند.