راندو با ماژیک-محمد امین باغبان

محمد امین باغبان/کلاس راندو/جلسه سوم/انتخاب طرح از کتاب معمارانه آرتورجلدچهارم

یکی از شیوه های راندو ،استفاده ازیک تونالیته رنگی است که هنرجو بااستفاده مناسب از تون تک رنگ قهوه ایی به یک راندوی موفق دست پیدا کرده است.

.سیاه کردن شیشه ها و استفاده از خودکار سفید ،برکاربری حجم و بازشوها تاکید کرده است.

راندو

راندو

 

محمدامین دباغیان/ کلاس راندو واسکیس/از کتاب معمارانه آرتور۴

.در راندو از طیف رنگی طوسی قهوه ای استفاده شده است.

.استفاده از سایه برای نشان دادن جهت تابش خورشید است.

.استفاده از خطوط افقی روی بنا برای آنکه منحنی برجسته تر به نظر برسد.

.از خطوط افقی به درستی در زیر بنا برای نشان دادن مسیر حرکتی به کار رفته است.

تابستان ۹۳

راندو

راندو

محمد امین دباغیان/ کلاس راندو واسکیس/از کتاب معمارانه آرتور

.در راندو از طیف رنگی طوسی قهوه ای استفاده شده است.

.از خطوط دایره شکل برای نشان دادن جهت ریزش آب استفاده شده است.

.استفاده از سایه و خطوط مورب برای نشان دان جهت تابش خورشید به کا رفته است.

.راندوی کم مناظر برای تاکید بیشتر بنا است.

تابستان ۹۳

sketch٬ آموزش ۳Dmax٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا