بهارجعفری نژاد-راندو _معمارانه آرتور

.بازتاب بنا در راندوی محیط نشان داده شده است.

.از راندو با رنگ های سرد و خنثی استفاده شده که با هم هماهنگی دارد.

.خطوط متفاوت در راندوی کار باعث گرافیکی شدن کار شده است.

.از سایه برای نشان دادن جهت تابش خورشید استفاده شده است.

.در راندو از فیگور برای نشان دادن حس فضا و تناسب با بنا استفاده شده است.

بهارجعفرنژاد_کلاس راندو_آرتور امید آذری

بهارجعفرنژاد_کلاس راندو_آرتور امید آذری

 

بهارجعفری نژاد_کلاس راندو_معمارانه آرتور

.بازتاب بنا در راندوی محیط نشان داده شده است.

.از راندو با رنگ های سرد و خنثی استفاده شده که با هم هماهنگی دارد.

.خطوط متفاوت در راندوی کار باعث گرافیکی شدن کار شده است.

.از سایه برای نشان دادن جهت تابش خورشید استفاده شده است.

.در راندو از فیگور برای نشان دادن حس فضا و تناسب با بنا استفاده شده است.

بهارجعفرنژاد_کلاس راندو_آرتور امید آذری

بهارجعفرنژاد_کلاس راندو_آرتور امید آذری

 

 

بهار جعفری نژاد-اسکیس وراندو

.استفاده از سایت پلان در شیت بندی برای درک بهتر طرح.

.از راندوی تک رنگ استفاده شده است.

.در راندوی درخت جزئیات آن نیز کشیده شده است و سایه های روی آن جهت تابش نور خورشید را نشان می دهد، که با هاشور مشخص شده است.

.مسیرعبوربا خطوط منظم مشخص شده است.

از فیگورها برای نشان دادن مقیاس و حس بصری بهتر در راندو به کار رفته است.

.هاشورها و خطوط نامنظم روی کار به گرافیکی شدن کار کمک کرده است.

تابستان ۹۳

بهار جعفر نژاد-کلاس اسکیس و راندو

بهار جعفر نژاد-کلاس اسکیس و راندو