راندو

برگزاری نشست یک روزه (معماری غرب در گفت و گوی درونی با خود)

اروپا همچنان در حال شکل گیری است، ژاک لوگوف در پیشگفتارش بر مجموعه کتاب های “شکل گیری اروپا” بر اروپا به مثابه یک وضعیت جغرافیایی، تاریخی و احتمالا معرفت شناسانه ی ناتمام و از درون متعارض تاکید می گذارد. این تاکید اما در تعارض ساختاری با ایده پساعصر روشنگریِ غربِ جهانشمول قرار دارد؛ غربی که ریشه های فکریِ پروژه بسط مفهومی اش در اروپای جغرافیایی پی‌ریزی شده اما مرزهای این بسط مفهومی، تمام جغرافیای جهان را هدف قرار داده و این تعارضِ میان غرب و اروپا به ناچار، بستر گفت و گوی چند سویه را برای غرب [ها] فراهم اورده است؛ گفت‌و‌گو با بیرون، گفت و گو با پیرامون و گفت‌و‌گو با درون.

ماحصل این گفت و گوهای گوناگون، شکل گیری غربْ پارادایم های متنوعی بوده است؛ غرب [های] مدرن، غرب [های] رادیکال، غرب [های] آوانگارد، غرب [های] مابعد مدرن، غرب [های] پُست کولونیال. . .

نشست یک روزه “معماری غرب در گفت و گوی درونی با خود” که با پی گیری های انسان شناسی و فرهنگ و در قالب برنامه یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ برگزار می گردد، به دنبال یافت کنش معماری غرب، تحت شمول این وضعیت متعارض و در عین حال گفت و گویی است.

علیرضا تغابنی و آرش بصیرت در قالب درسگفتارهایی با عناوین “منطق جریان” و “غرب به رغم غرب” چگونگی حضور فرم، زبان و پروژه [های] فکری معماری غرب در گستره های جغرافیایی پیرامونی نسبت به غرب را شرح داده و برْهمْ کنشِ معمارانه این مواجه را صورت بندی می کنند و به این پرسش پاسخ می دهند که ایا جهان معماری می تواند مدرن[هایِ] [غیر]غربی یا معماری [های] جهان های [غیر] موازی [غیر] جهانشمول نیز داشته باشد، یا همچنان تمام راه ها به غربِ اروپا محور ختم می شود.

نشست معماری غرب در گفت‌ و ‌گوی درونی با خود راس ساعت ١۶ روز یکشنبه مورخ ٢۴ آبان ماه ١٣٩۴ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می گردد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,