لئوناردو داوینچی به الگو و عصاره هنرمند، نابغه و «انسان کامل» جهان معاصر تبدیل شده است و همچون پیامبر و فرزانِ روزگار در نقطه آغاز عصر نوین تاریخی ایستاده و نقشه راه‌هایی را که هنر و علم در پیش خواهد گرفت ترسیم می‌کند.

دامنه و ژرفای علائق او بی‌سابقه و چنان گسترده و بزرگ بودند که او را نسبت به تحقق تمامی آنچه نیروی تخیل جوشانش می‌توانست به تصور آورد ناامید می‌کرد. حتی امروزه ما با شگفتی به‌ دستاوردها و نقشه‌های غیرقابل اجرایش می‌نگریم.

ذهن و شخصیت داوینچی در نظر ما پدیده‌ای فوق‌انسانی و خود او انسانی اسرارآمیز و دست‌نایافتنی می‌نماید. همچنان که یاکوب بورکهارت می‌نویسد: «ما هیچگاه نمی‌توانیم خطوط غول‌آسای طبیعت لئورناردو را بجز به صورتی گنگ و دور از دسترس به تصور درآوریم»

مطالعه آناتومی بدن انسان، اسکلت ارگان‌های داخلی و رگ‌ها، آناتومی بدن حیوانات همچون اسب‌ها سگ‌ها و خرس‌ها، شناخت حالات چهرۀ انسان، چگونگی پرواز پرندگان، آب‌و‌هوا و پدیده‌های آن، چگونگی جاری شدن آب، مطالعه گیاهان و ساختار آن‌ها، نور و سایه و آیینه‌ها و عدسی‌ها، پرسپکتیو، هندسه و اجسام جامد همه مواردی بودند که در این دوره مورد توجه هنرمندان و دانشمندان قرار گرفتند. او تمام اکتشافات و ابداعات خود را به وسیله اسکیس در دفترچه ای خود بیان نموده است.اسکیس های  لئوناردو داوینچی آنچه در اسناد تاریخی باقی مانده است گویای اهمیت اسکیس و تفکر در تمامی رشته ها می باشد. در اسکیس های  لئوناردو داوینچی آناتومی بدن، روابط دینامیکی و به طور کلی در دفترچه های اسکیس لئوناردو داوینچی موارد زیر قابل مشاهده است:

  • ایده های زیادی در یک صفحه وجود دارد، به طور مداوم توجه بیننده از یک موضوع به موضوع دیگر منتقل می شود.
  • هم شیوه ی نگاه کردن داوینچی به مسائل و هم مقیاس ترسیم آنها متفاوت است.
  • اسکیس های لئوناردو داوینچی آزاد و پراکنده اند در حالی که گویا و خوانا است.
  • دراسکیس های لئوناردو داوینچی تفکر و اکتشاف بی نهایت است.