آموزش اسکیس

آموزش اسکیس شیوه های مختلفی دارد و در دانشگاه های سراسر دنیا به سبک و روش های مختلفی از سال های اول شکل گیری معماری ، تدریس گردیده است. آموزش اسکیس از جهات مختلفی قابل بررسی و نقد می باشد. یکی از روش هایی که می‌تواند به آموزش اسکیس به دانشجویان و هنرجویان کمک شایانی داشته باشد، نقد و تحلیل آثار دیگر طراحان اسکیس در سراسر دنیا است. به همین منظور در اینجا قصد بر این است که راههای آموزش اسکیس از طریق نقد و تحلیل اسکیس های ترسیم شده آموزش داده شود.

 

حواسمان باشد که نقد و تحلیل با تقلید متفاوت است. طراحی و تفکر همیشه باید برای رشد و نمو آزاد باشند.تقلیدها در طراحی منجر به تقلیدهایی در تفکر می شود.در اینجاست که اهداف ما برای آموزش اسکیس با مشکل مواجه می گردد. همواره در آموزش اسکیس سعی داشته باشید تا در مرحله اول توانایی طراحی با دست آزاد در طراحی معماری برای کاربرد موثر در آموزش اسکیس می باشد.شما باید بتوانید به سرعت ایده های خود را بیان کنید مستلزم کسب این مهارت، دیدن آثار دیگر طراحان و تمرین بسیار و بسیار است. مهمترین بخش در آموزش اسکیس ترسیم خطوط اصلی آن است. این کار به تمرینات زیادی احتیاج دارد.برای دستیابی به آموزش اسکیس در یک فرایند سریعتر و کنترل کیفیت خطوط ترسیمی خود از تمرینات ساده تری شروع کنید.می توانید برای آموزش اسکیس به سادگی خودتان اقدام کنید.پیشنهاد می کنیم کاغذ را بردارید و بر روی آن نقاط زیادی را با فاصله های مختلف نشانه گذاری کنید سپس نقاط را با سرعت و منظم البته با کنترل و دقت بهم متصل کنید. بعد از انجام این تمرین به دفعات متوجه پیشرفت خود در آموزش اسکیس خواهید شد.